عکسی از ژنرال های کره شمالی!

دیگه پیرهنشون جا نداشته بقشو رو شلوارشون چسبوندن :))

‏عکسی از ژنرال های کره شمالی!

دیگه پیرهنشون جا نداشته بقشو رو شلوارشون چسبوندن :))‏